در تشریح اقدامات ۸ ساله سازمان امور اجتماعی كشور عنوان شد

از تدوین اطلس لطمه های اجتماعی و اجرای طرح كاهش طلاق تا اجرای طرح های پیش گیری از مصرف مواد مخدر

از تدوین اطلس لطمه های اجتماعی و اجرای طرح كاهش طلاق تا اجرای طرح های پیش گیری از مصرف مواد مخدر فست تریپ: سازمان امور اجتماعی کشور اقدامات مهم در این سازمان در دولت های یازدهم و دوازدهم را تشریح نمود و همچون این اقدامات به ارتقاء مشارکت اجتماعی، تدوین طرح جامع کاهش لطمه های اجتماعی با مشارکت صاحبنظران، مدیران اجرائی و تشکل های مردمی، تدوین اطلس لطمه های اجتماعی برمبنای آخرین داده های کشور، تدوین بخشنامه پیوست اجتماعی کشور، ایجاد و راه اندازی 135 دفتر تسهیل گری و توسعه محلی در 233 محله هدف 22 استان کشور با هدف ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین محلات حاشیه نشین و اجرای طرح های فوق العاده در حوزه پیش گیری از مصرف مواد مخدر اشاره نموده است.


به گزارش فست تریپ به نقل از ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سازمان امور اجتماعی و وزارت کشور در زمینه اجتماعی کارهای این سازمان در دولت های یازدهم و دوازدهم را تشریح کرده است.
اهم کارهای سازمان به شرح زیر می باشد.

"مقدمه:
لطمه ها و مسائل اجتماعی، بنا به تعریف، پدیده هایی اجتماعی شامل شرایط ساختاری یا فردی هستند که به مثابه یکی از موانع توسعه و پیشرفت عمل می کنند. اینطور پدیده ها اغلب در همه جوامع و کشورها یافت می شود، اما نحوه مواجهه با آنها و چگونگی درک و نهایتاً چگونگی اقدام برای حل مسائل است که نتایج را در جوامع مختلف، متفاوت می کند. در ایران برای مدتها رویکرد حاکم در درک و حل لطمه های اجتماعی، نگاهی تک علتی، مبتنی و متمرکز بر خود پدیده و عموماً غلبه رهیافت های روانشناسانه بوده و در بعد حاکمیتی فاقد انسجام مدیریتی لازم بوده است. بنابراین، همیشه مسأله اصلی در کنترل و کاهش لطمه های اجتماعی مختلف همچون خودکشی، طلاق، بزهکاری، اعتیاد، قتل، نزاع و غیره فاقد پرداخت و برساخت اجتماعی و آشکار نمودن نقش حکمرانی در چگونگی برساخت و کنترل و کاهش لطمه های اجتماعی بوده است. این مسئله ما را به این مساله رهنمود می کند که نظام مسائل و لطمه های اجتماعی همیشه به مثابه یک قاعده همانند حلقه های یک زنجیره به هم مرتبط و متصل اند. به شکلی که از یک طرف حل یک مسأله بدون توجه به سایر حوزه ها(اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی)و مسائل دیگر امکانپذیر نیست و از جانب دیگر، چگونگی درک مسأله برای طراحی نحوه مواجهه با آن بسیار حائز اهمیت می باشد. اساسا چگونگی درک مسأله، از طرح هر پدیده به مثابه یک مسئله اجتماعی متفاوت می باشد و این نکته بحث جدیدی را در زمینه کنترل و کاهش لطمه ها و مسائل اجتماعی مطرح می کند که از آن به گفتمان حل مسأله اجتماعی تعبیر می شود. مسئله مطرح دراین زمینه برای جامعه ایران و نظام مدیریت مسائل و لطمه های اجتماعی این است که باوجود اهتمام مسئولین، کارشناسان، صاحبنظران و سیاستگذاران، آنگونه که انتظار می رود، نتیجه مطلوب دراین زمینه کسب نشده است.

برمبنای مسئله فوق الذکر و نظر به درک ضرورت های امروز و فردای جامعه ایرانی، از سال ۱۳۹۲ با تدبیر دفتر مقام معظم رهبری در خصوص سازماندهی دستگاههای اجرائی مختلف حوزه اجتماعی، وزارت کشور گزارشی جامع از وضعیت اجتماعی کشور را ظرف مدت دو سال با همکاری هسته های تعاملی از نخبگان و کارشناسان و مدیران کشور تهیه و در سال ۱۳۹۴ به محضر معظم له ارائه نمود.

ارائه این گزارش از یک سو نقطه عطفی در پرداختن به مسائل و آسیبهای اجتماعی تلقی می شود و از طرف دیگر نقاط تماس دستگاهها و نهادهای مختلف را شکل بخشید. رهبر معظم انقلاب بعنوان سکاندار کشور، دستور تدوین مجموعه سیاست ها، برنامه ها و اقدامات را برای تحقق انسجام در مدیریت اجتماعی کشور با تاکید بر کنترل و کاهش مسائل و لطمه های اجتماعی صادر فرمودند.

درپی ارائه گزارش وضعیت اجتماعی به رهبر معظم انقلاب و سران قوا و مسئولین ارشد کشور و پیگیریِ آن طی ۷ جلسه در فاصله سال های ۱۳۹۷_۱۳۹۴، در جهت تحقق منویات معظم له و با هدف کاهش لطمه های اجتماعی و ارتقاء بهزیستی اجتماعی، پروسه های شناخت وضعیت فعلی، ترسیم وضعیت مطلوب و کشف راهکارهای متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران، اجرای هماهنگ و منسجم برنامه ها و در نهایت نظارت هوشمندانه در دستور کار سازمان تازه تاسیس امور اجتماعی کشور قرار گرفت.

تشکیل سازمان امور اجتماعی کشور در سال ۱۳۹۶ را بایستی گام مهمی در نظام سیاستگذاری و مدیریت اجتماعی کشور قلمداد کرد. ایجاد این سازمان ذیل وزارت کشور به ضرورت انسجام در مدیریت اجتماعی کشور جهت پیشبرد برنامه های اجتماعی کشور بوده است. ضرورتی که امکان موفقیت در نیل به هدف توسعه و پیشرفت اجتماعی و پیشگیری و کاهش مسائل وآسیب های اجتماعی را بوسیله مدیریت و سیاست گذاری مسائل اجتماعی کشور به دنبال خواهد داشت. سازمان امور اجتماعی کشور بعنوان راس نظام مدیریت و سیاستگذاری اجتماعی برای کشور، بی شک نیازمند فرایندهای حکمرانی شامل رصد، تبیین، تدوین سیاست ها و برنامه ها و انسجام در برنامه های اجرائی کشور در زمینه لطمه ها و مسائل اجتماعی است. فرایندی که به صور مختلف در این دوران متحقق شده و گزارش عملکرد بصورت مرتب خدمت مقام معظم رهبری و مسئولین ارشد کشوری تقدیم شده است.

از نظر سازمان امور اجتماعی کشور، سیاست گذاری در زمینه لطمه های اجتماعی اصولاً در سه سطح و با دو رویکرد صورت می پذیرد. سطح اول شرایط و عوامل ساختاری کلان است که ممکنست عوامل مورد نظر در این سطح در نگاه اول اثر مستقیمی در بروز و ظهور لطمه های اجتماعی نداشته باشند، اما تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم این عوامل بر ظهور و بروز لطمه های اجتماعی مورد تایید علمی قرار گرفته و ضعف در ارتقاء شرایط مورد اشاره، جراحت های عمیقی بر جامعه و گسترش لطمه های اجتماعی خواهند گذاشت. سطح دوم حوزه تعامل متقابل نهادها و سازمان ها و مردم است که در این حوزه نحوه تعامل یاد شده از منظر فاکتورهای کارائی و موفقیت نهادی می تواند بر ظهور و بروز لطمه های اجتماعی موثر باشد و سطح سوم عرصه روابط اجتماعی است که ما بدان سطح خِرد تحلیل می نامیم. این سطح در پیوستاری از خواص تاریخی و فرهنگی یک جامعه شکل گرفته و می توان بعنوان قسمتی از عوامل از آنها یاد برد که به طور تاریخی با سرشت یک جامعه آمیخته شده اند در این سطح خواص فردی و خلقیات یک جامعه مدنظر قرار می گیرد. اما همانگونه که در سطور پیشین ذکر شد هر سه سطح یاد شده به دو شکل یا با دو رویکرد قابل مداخله اند. شکل نخست الگوی پیشگیرانه است که در این چارچوب اساساً به نظم درآوردن ساختارهای کلان جامعه در جهت جلوگیری از تولید و بازتولید لطمه های اجتماعی مدنظر قرار می گیرند و شکل دوم، اقدامات و کارهای درمانگر یا پسا واقعه است که در آن بر گروه های لطمه دیده و یا در معرض آنی لطمه تاکید می شود. ترکیب این دو بعد با هم تشکیل ماتریسی به شکل ذیل می دهد.

با استفاده از این رهیافت کلی اهداف ذیل برای انسجام بخشی به مدیریت اجتماعی کشور ترسیم و مجموعه برنامه ها و فعالیت ها در پرتو همکاری همه دستگاه های سه قوه حول محور شورای اجتماعی کشور صورت گرفت.

اهداف کلان در ساماندهی جدید امور اجتماعی کشور:

۱- تقویت انسجام مدیریت اجتماعی کشور.

۲- پیش گیری از گسترش بیش از پیش مسائل و لطمه های اجتماعی.

۳- پیش گیری از تبعات سیاسی و امنیتی مسائل اجتماعی برای کشور.

۴- تقویت رویکرد فرابخشی در کنترل و کاهش لطمه های اجتماعی.

۵ -تقویت تقسیم کار ملی و نظارت هوشمندانه بر اجرای برنامه ها.

۶- ارتقای کارآمدی نهادهای اجرائی در زمینه کنترل و کاهش لطمه های اجتماعی.

اهداف فوق بوسیله سه سطح مداخله و با دو هدف پیشگیرانه و درمانگر در سازمان اجتماعی طراحی و بوسیله فرایندهای به شرح زیر در دستور کار شورای اجتماعی کشور و سازمان امور اجتماعی کشور قرار گرفته است.

الف) سیاست گذاری اجتماعی در جهت انسجام مدیریت اجتماعی کشور و کنترل و کاهش لطمه های اجتماعی
ب) تدوین برنامه های جامع اقدام و عمل برای مداخله در جهت کنترل و کاهش لطمه های اجتماعی
ج) ارزیابی برنامه ها و کارهای پیشین و پیش روی دستگاهها و نهادهای متولی
د) رصد مسائل و موضوعات و لطمه های اجتماعی کشور

باور اکثریت نخبگان ملی و محلی، مدیران و کارشناسان حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی بر این است که:

• لطمه های اجتماعی پیامد کژکارکردی سیستم و خرده سیستم ها هستند.
• لطمه های اجتماعی نشانگانی از وضعیت اجتماعی، ساختاری و تاریخی هستند
• لطمه های اجتماعی فرایندی هستند و نه نقطه ای
• لطمه های اجتماعی وابسته به بسترهای جغرافیایی، خواص جمعیتی و شرایط اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیک هستند.
• هم معلول و هم علت می توانند باشند، بدین مدلول که لطمه های اجتماعی هم خود تقویت کننده هستند و هم مولد لطمه های دیگر.
• کنترل و کاهش لطمه ها امری شدنی و تحقق پذیر است.

• لطمه ها راهکارهای اجتماعی دارند.
• و در نهایت این که مدیریت و کاهش لطمه های اجتماعی نیازمند سیاستی جامع، چندبعدی، چندسطحی و رهیافتی جمعی است.

بدین سبب گسترش لطمه های اجتماعی نظیر حاشیه نشینی، فرسایش سرمایه اجتماعی، تضعیف بنیان خانواده و افزایش طلاق، گسترش مفاسد اخلاقی، افزایش اعتیاد به مواد مخدرو... بااینکه هر یک بنا به ماهیت ویژه ای که دارند برآمده از علل و عوامل متفاوتی هستند اما مسامحتاً می توان پذیرفت که همگی از نظر مواجهه نظام سیاست اجتماعی و حکمرانی مسائل اجتماعی، برخوردار از همان نقاط ضعف حکمرانی است. پس به نظر می آید بصورت عمومی لاجرم اصلاح نظام حکمرانی لطمه اجتماعی، حلقه مفقوده برنامه ریزی برای کنترل و کاهش لطمه های اجتماعی می باشد. این در شرایطی است که حکمرانی مناسب اجتماعی می تواند فرصتی برای هماهنگی بیشتر و بهتر در این عرصه باشد که نتیجه آن بالابردن ضریب موفقیت برنامه های کنترل و کاهش است و از طرف دیگر حکمرانی نامناسب نتیجه ای جز تکرار و بازتولید لطمه های اجتماعی به دنبال نخواهد داشت.

سازمان امور اجتماعی کشور با استفاده از پشتوانه قانونی(منویات و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه، اسناد بالادستی و مصوبات شورای اجتماعی کشور) در گام اول با استفاده از پتانسیل کارشناسی و مدیریتی شورای اجتماعی کشور و ارتباط سازمان یافته با نخبگان ملی و محلی و تشکل های مردم نهاد، مبادرت به ۱- بررسی عملکرد گذشته، تبیین وضعیت موجود از مدیریت اجتماعی کشور ۲-پیش بینی آینده، ظرفیت ها و چالش های پیش رو در زمینه ساختاری و اجتماعی، در سه قالب ۱- دیده بانی و رصد تحولات اجتماعی و لطمه های اجتماعی۲-سیاست گذاری و برنامه ریزی بوسیله شورای اجتماعی کشور و ۳- طراحی اقدامات و مداخلات کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت نموده است. این اقدامات به دو صورت کلی و جزئی به شرح زیر است.

اقدامات کلان انجام شده توسط وزارت کشور:

۱ -تهیه اولین گزارش لطمه های اجتماعی در سال ۹۴ و ارائه در محضر مقام معظم رهبری.
۲ -مشارکت در برگزاری ۷ جلسه بررسی لطمه های اجتماعی با حضور رهبر معظم انقلاب.
۳ - ارتقاء جایگاه شورای اجتماعی و اصلاح و تکمیل بخشنامه شورای اجتماعی به همراه فعال سازی و راهبری شورای اجتماعی کشور.
۴ -تأسیس سازمان امور اجتماعی.
۵- ایجاد مرکز رصد اجتماعی و نظام جامع رصد لطمه های اجتماعی.
۶- تهیه اطلس سالانه لطمه های اجتماعی.
۷ -تدوین سند سلامت اجتماعی.
۸ - تدوین طرح جامع کاهش لطمه های اجتماعی.
۹ - تدوین طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش لطمه های اجتماعی و ارتقاء سلامت اجتماعی.
۱۰ -تدوین سه برنامه ملی در زمینه طلاق، اعتیاد به ترتیب توسط کار گروه کاهش طلاق در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد بازآفرینی شهری.
۱۱- تدوین ۳۱ برنامه پیشرفت و آبادانی برای ۳۱ شهرستان کم برخوردار (مناطق حاد و بحرانی).
۱۲- تشکیل دفاتر تسهیلگری در مناطق حاشیه نشین کشور.

اقدامات جزئی انجام شده توسط وزارت کشور:

۱- تدوین طرح جامع و طرح های موضوعی و موردی
۲- هدفمندسازی بکارگیری منابع و امکانات: برنامه ریزی ملی، استانی و دستگاهی و موضوعی درباب اعتبارات لطمه های اجتماعی و همکاری با سازمان برنامه و بودجه برای بسیج همه منابع در دسترس.
۳- ایجاد ائتلاف و همکاری بین بخشی: همکاری ۱۴ دستگاه در طرح نماد و همکاری ۶ دستگاه در طرح سامان.
همکاری وزارت کشور و راه و شهرسازی در مناطق حاشیه نشین - همکاری قوه قضائیه با وزارت کشور و سازمان بهزیستی در راه اندازی سامانه تصمیم.
۴- تقویت مبانی علمی اقدامات: گسترش همکاری با مراکز مطالعاتی و دانشگاهی حوزوی (مرکز مطالعات لطمه ها با رویکرد دینی).
۵- بهره گیری از ظرفیت نهادهای دینی (ایجاد کارگروه مشترک): حوزه علمیه قم(خواهران و برادران)، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی قم، ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد.
۶- واگذاری قسمتی از فعالیتها به تشکلهای مردمی و جهادی: پشتیبانی از اقدامات، بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیا، سازمان بسیج، بنیاد خانواده و...
۷- تمرکز اقدامات بر اقشار لطمه دیده یا لطمه پذیر: خانواده زندانیان، زنان سرپرست خانواده، کودکان خیابانی، ساکنان محلات حاشیه نشین
۸- سوق دهی برنامه ها به سمت اقدامات پیشگیرانه: اجرای طرح نماد، آموزش های پیش گیری از اعتیاد در مدارس.
۹- اصلاح روش ها و الگوهای کم اثر: (راه اندازی در دادگاه های درمان مدار).
۱۰- تقویت جریان محرومیت زدایی: طرح ۳۱ شهرستان، طرح ۱۲ شهرستان، اعتبارات اشتغال روستایی.

اقدامات سازمان امور اجتماعی:

۱ـ تشریح وضعیت اجتماعی کشور درمحضر مقام معظم رهبری و سران قوا طی هفت جلسه
۲ـ اقدام در جهت اجرای ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه از جمله:
ـ تدوین طرح جامع کاهش لطمه ها با مشارکت ۲۵۰ نفر از صاحبنظران، مدیران اجرائی و تشکل های مردمی و صرف ۱۰ هزار نفر ساعت
ـ تدوین اطلس لطمه های اجتماعی برمبنای آ خرین داده های کشور
ـ طراحی و استقرار نظام جامع رصد اجتماعی با هدف پایش و سنجش وضعیت اجتماعی کشور طرح جامع کنترل و کاهش لطمه های اجتماعی
ـ تدوین بخشنامه پیوست اجتماعی کشور
۳ـ انسجام در مدیریت امور اجتماعی کشور با برگزاری ۶۳ جلسه شورای اجتماعی کشور که ۴ جلسه آن با حضور ریاست محترم جمهور برگزار گردیده است که یکی از با اهمیت ترین مصوبات این جلسه تصویب طرح تقسیم کار ملی و ابلاغ به دستگاه های اصلی و همکار در زمینه اجتماعی بوده است.
۴ـ انعقاد ۱۳۷ تفاهم نامه و تخصیص بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه ای درطی چهار سال قبل جهت اجرای بیش از ۱۰۰۰ برنامه فوق العاده در سطح ملی (از طریق دستگاه های اجرایی) وبیش از ۲۰۰۰ برنامه استانی بوسیله استانداری ها / سازمان های مردم نهاد و دستگاه های استانی ؛ در حوزه کاهش اعتیاد/ کاهش طلاق/ مفاسد اخلاقی/حاشیه نشینی/ ساماندهی لطمه دیدگان اجتماعی ( کودکان کارو متکدیان) مناطق حاد وبحرانی؛ و با هدف کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی همچون این برنامه ها عبارتند از:
ـ اجرای طرح های پاکسازی با دستگیری و جمع آوری معتادان متجاهر با اولویت استان تهران (در طرح ویژه محله شوش، هرندی و مولوی بیش از ۲۲ هزار نفر با احتساب افراد تکراری دستگیرشده­اند)، ۱۸۰ باب منزل و ۶۷۱ اتاق توزیع کننده و خرده فروشان پلمپ شده است و به طور همزمان کارهای فرهنگی و اجتماع با هماهنگی مساجد و سازمان های مردم نهاد بمورد اجرا درآمده است). همین طور اطراف بیش از ۱۲ هزار مراکز آموزشی پاکسازی و ۲۶۰ کیلوگرم مواد کشف شده است.
ـ اجرای طرح کنترل و کاهش طلاق: بوسیله اجرای گسترده ترین برنامه مدون کنترل طلاق و همکاری همه دستگاهها، بحمدالله میزان طلاق ثابت مانده و از رشد جهشی و تصاعدی بازمانده است. بر طبق آمارهای موجود شاخص میزان عمومی طلاق، ۲ بازاء هر هزار نفر جمعیت عمومی و شاخص بازاء زنان متاهل ۷.۹ کاهش یافته است.

ـ اقدامات مهم درحوزه خانواده و کاهش طلاق:
راه اندازی و گسترش سامانه تصمیم با همکاری قوه قضائیه و بهزیستی در مراکز استانهای کشور و ارائه مشاوره در ۱۵۰مرکز دولتی بهزیستی و ۲۸۱۹ مرکز مشاوره خصوصی و پذیرش ۱۹۵ هزار نفر از افراد در آستانه طلاق در مراکزمداخله در خانواده بهزیستی در سال ۹۷ با ایجاد ۱۰ تا ۲۰ درصد صلح و سازش و انصراف از طلاق
ـ راه اندازی ۶۰۲ مرکز مشاوره در معیت دادگاه های خانواده و بکارگیری ۹۳۰ مشاور (قوه قضائیه) و ایجاد ۱۴۲ مرکز ملاقات فرزندان طلاق برای اولین بار در کشور(درگزارش پیوست به سایر پروژه ها اشاره شده است).

۵ـ ایجاد و راه اندازی ۱۳۵ دفتر تسهیل گری و توسعه محلی در ۲۳۳ محله هدف ۲۲ استان کشور با هدف ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین محلات حاشیه نشین و سکونتگاه های غیررسمی و اجرای صدها پروژه عمرانی با اعتباری بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان توسط دستگاههای مختلف، بازگرداندن هزاران کودک بازمانده از تحصیل به مدرسه، آموزش واشتغال زایی برای ۲۰۰۰۰ زن سرپرست خانوار ساکن محلات حاشیه نشین و....
ـ بهره گیری از ظرفیت این دفاتر در جهت شناسایی اطلاعات بیش از ۵۰۰۰خانوار نیازمند حمایت و معرفی اطلاعات آنها برای ستاد هدفمندسازی یارانه ها برای ارسال حمایت های اقتصادی، در سه فاز: ۱ـ آگاه سازی و اطلاع رسانی۲ـ توزیع اقلام بهداشتی نظیر ماسک، دستکش و دیگر امکانات بهداشتی۳ـ توزیع امکانات معیشتی نظیر سبد کالا، بن خرید کالا، کمکهای نقدی و...

۶ ـ تخصیص مبلغ بالغ بر۴۰۰ میلیارد تومان از ردیف اعتبارات هزینه ای و تملکی جهت اجرای برنامه های کاهش لطمه های اجتماعی و اشتغالزایی در استان­های مرزی ( آذربایجان غربی/ ایلام / خراسان جنوبی/ خراسان شمالی /خوزستان / کردستان/ کرمان/ کرمانشاه/ سیستان بلوچستان / خراسان رضوی و هرمزگان ـ از محل اعتبارات تفاهم نامه های منعقده با دستگاهها و توزیع اعتبارات استانی کاهش لطمه های اجتماعی)

۷ـ تخصیص بیش از ۳۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات هزینه ای و تملکی کاهش لطمه های اجتماعی جهت اجرای برنامه کاهش لطمه های اجتماعی و اشتغالزایی در ۳۱ شهرستان محروم در ۳۱ استان ( از محل اعتبارات تفاهم نامه های منعقده با دستگاهها و توزیع اعتبارات استانی کاهش لطمه های اجتماعی)
۸ـ تشکیل کارگروه ملی مشارکت های مردمی، وبرگزاری سه جلسه با حضور دستگاه های ستادی عضو کارگروه ملی و نمایندگان شبکه های تخصصی و تشکل های ملی و اقدام در جهت جذب بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان کمک از خیرین کشور جهت تامین بخش قابل توجهی از اقلام تجهیزاتی و سرمایه ای حوزه بهداشت و درمان کشور ( از محل این کمک ها نیازهای مهمی از حوزه درمان کشور برای درمان بیماران کرونا برطرف شده است).

۹ـ سیاستگذاری بموقع در زمینه « مدیریت محله محور » مبارزه با بیماری کرونا: در این ارتباط باتوجه به ضرورت مداخلات فوری محله محور برای ایجاد حمایت های بهداشتی، معیشتی و اجتماعی در میان اقشارمختلف جامعه، با هماهنگی های صورت گرفته بین سازمان بسیج و ستاد کانون های مساجد کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و شبکه تشکل های مردم نهاد (شبکه کمک) و تصویب سیاست های اجرائی و ابلاغ به استانداری های سراسر کشور، زمینه تحقق اهداف اجتماعی در سطح محلات کشور در زمینه ارائه امکانات بهداشتی و معیشتی با محوریت سازمان بسیج و همکاری سایر نهادها و دستگاه های اجرائی به خوبی فراهم گردید.

۱۰ ـ بسیج گسترده سازمان های مردم نهاد و گروه های مردمی با حضور بیش از ۳۱۷۶سازمان مردم نهاد و ۴۶۷۸ مجموعه مردمی و جهادی در صحنه مبارزه با بیماری کرونا.

۱۱ـ تعمیر و تجهیز مراکز اجتماعی وفرهنگی مناطق حاشیه نشین / مناطق محروم و مناطق لطمه دیده از سیل از محل کاهش لطمه های اجتماعی در اختیار این سازمان از جمله:

ـ تجهیز مدارس در مناطق حاشیه نشین و شهرستانهای محروم ۳۱ استان ۳۱ شهرستان ۱۵۰۰محله و ۲۵۰۰ مدرسه شامل از محل اعتبارات تملکی کاهش لطمه های اجتماعی در اختیار این سازمان: کامپیوتر / پرینتر/ ویدئو پروژکتور/ وسایل ورزشی/ زمین چمن مصنوعی/ کولر/ دستگاه کپی و... تخصیص بیش از ۵۰ میلیارد تومان جهت تعمیر مدارس لطمه دیده از سیل در استانهای سیستان و بلوچستان / هرمزگان و خوزستان
ـ تامین تجهیزات مراکز فنی و حرفه ای در ۳۱شهرستان محروم در ۳۱ استان کشور با هدف تقویت مراکز آموزشی/ توانمندسازی و ایجاد اشتغال

ـ تامین تجهیزات وتعمیرات اساسی سازمان بهزیستی در استانهای کشور در جهت کاهش لطمه های اجتماعی از جمله: مراکز مداخله در بحران/ خانه های امن/ مراکز بازپروری زنان ودختران لطمه دیده / مراکز نگهداری کودکان خیابانی/مراکزجامع درمان و بازپروری معتادین / شیرخوارگاه ها و مراکز نگهداری معلولین / خانه سلامت در ۳۱ استان ـ توسعه و تجهیز پایگاه های خدمات اجتماعی در ۲۶ استان ( ۱۲۵ شهرستان ۱۵۴ محله)
ـ تجهیزوتعمیر اردوگاه معتادین و اردو گاه کاردرمانی در دو استان کرمانشاه و اصفهان شامل تعمیرات ساختمانی، راه اندازی سوله، خرید ونصب دوربین مداربسته و... به درخواست ستاد مبارزه با مواد مخدر و استانداری
ـ تجهیزمراکز مهر خانواده( محل ملاقات فرزندان طلاق) باتوجه به درخواست قوه قضائیه در۲۸ استان ۶۶شهرستان و۱۰۳ محله

ـ تعمیر وتجهیز پارک ها ی مناطق حاشیه نشین در۳۱ استان: ۳۱ شهرستان توسعه نیافته و ۱۴۶ محله مناطق حاشیه نشین و تجهیز وتعمیر سرویس بهداشتی / نصب ست بدنسازی پارکی/نیمکت/مجموعه بازی پلی اتیلن/چراغ و پایه چراغ/ زمین چمن مصنوعی و...

ـ خرید تجهیزات غیرمصرفی جهت کتابخانه در مناطق محروم و حاشیه نشین ۲۵ استان /۳۱ شهرستان/۵۳ محله شامل: قفسه کتاب/قفسه نمایش نشریات/میز وصندلی/میز مطالعه کودک/بارکد خوان /اسکنر/جای روزنامه /صندلی مطالعه /میز مطالعه و....

ـ تهیه ۵ تماشاخانه سیار برای اجرای برنامه در محلات حاشیه نشین با تخصیص اعتبار به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شامل: خرید کفی تریلی/اتاق پکیچ/تلویزیون شهری هاتیک/ سیستم کامل صوتی دالبی/دیزل ژنراتور و و ـ خرید تجهیزات و تعمیرات کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ۲۰ استان ۴۰ شهرستان و بیش از ۱۰۰ محله

ـ تجهیز سالن های ورزشی مناطق حاشیه نشین و توسعه نیافته در ۳۱ استان / ۱۲۰ شهرستان از جمله: ـ خرید چمن مصنوعی در ۶ استان /۳۲ شهرستان و۳۲ محله بنابر درخواست وزارت ورزش و جوانان
ـ تجهیز مراکز نیروی انتظامی در ۳۱ استان / ۳۳ شهرستان و ۲۰۰ محله همچون تجهیزات: تخصیص اعتبار ویژه جهت خرید و تجهیز کانکس نیروی انتظامی در استانهای سیستان وبلو چستان / هرمزگان و تهران

۱۲ـ اجرای برنامه های توسعه اجتماعی از جمله:
. تشکیل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی در ستاد وزارت کشور وکلیه استانداریها
ـ فعال کردن ستاد صیانت دستگاه های اجرائی به ریاست عالی ترین مقام رسمی آن دستگاه، جانشینی یکی از معاونین ذیربط و دبیری حقوق شهروندی توسط مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه.
ـ تدوین شیوه نامه اجرائی مشترک برای مدیریت ونظارت بر کارهای سازمان های مردم نهاد حقوق شهروندی وتوسعه وبستر سازی برای فعال شدن هرچه بیشتر سمن های حقوق شهروندی در حوزه های مختلف
ـ امضای توافق نامه با سازمان امور اداری واستخدامی برای اجرای برنامه حقوق شهروندی در نظام اداری وگسترش نظارت سازمانهای مردم نهاد حقوق شهروندی تخصصی وعمومی در جامعه
ـ پیگیری اجرای برنامه های حقوق شهروندی در دستگاههای اجرائی و استان های سراسر کشور ( در اجرای این برنامه ها بیش از ۰۰۰.۱۰ مدیر و کارشناس در سطوح مختلف (دستگاههای اجرائی، سازمانهای مستقل، ادارات استانی و شهرستانی تا رده فرمانداریها و بخشداریها) با تشکیل حدود ۴۰۰۰ جلسه در زمینه های ستادی، هماهنگی، کارشناسی و تصمیم گیری در طول سال فعالیت دارند)
ـ تشکیل ستادهای ساماندهی سواحلَ وکمیته های نه گانه تخصصی درهفت استان ساحلی کشور
ـ تدوین وابلاغ طرح جامع ساماندهی سواحل کشور به استانداران هفت استان ساحلی
ـ بکارگیری بیش از ۱۹۰۰نفر غریق نجات در سواحل شمالی استان های مازندران، گیلان و گلستان وتامین حقوق
ودستمزد آنها که منجر به کاهش چشم گیر تلفات انسانی ومغروقین در سواحل شمالی از چند صد نفر در سال به رقمی زیر صد نفر طی دولتهای یازدهم ودوازدهم
ـ امضای تفاهم نامه سه جانبه فی درخلال وزارت کشور وزارت بهداشت وآموزش پزشکی وسازمان محیط زیست در امتداد پایش سلامت آب ومحیط سواحل مورد استفاده گردشگران

ـ کاربردی نمودن پیمایش اول ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور در ۳۱ استان
ـ انجام پیمایش موج دوم سنجش وضعیت اجتماعی فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران بوسیله تشریح نتایج برای مدیران ومسئولان اجرائی کشور

ـ تخصیص بیش از ۱۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ جهت اجرای ۱۵۰ برنامه در جهت نشاط اجتماعی
ـ حمایت ازبرنامه های المپیاد ورزشی درون مدرسه ای با تاکید بردانش آموزان دختر در استان های سراسر کشور
ـ پشتیبانی از توسعه ورزش عمومی وپایه بوسیله کمک به هیئت های ورزشی دومیدانی ؛ ژیمناستیک و شنا در استان های کشور

ـ اجرای ۱۵۰ برنامه در ۳۱ استان کشوراز جمله برگزاری جشن ها و بازی های بومی و محلی با رویکرد افزایش سطح نشاط و همگرائی محلی به ویژه در مناطق کم برخوردار

ـ بازرسی ازوضعیت دستگاههای اجرائی ومراکزتابعه درحوزه های عفاف وحجاب وحقوق شهروندی توسط ۳۳ هیأت بازرسی۶۰ در مرحله

ـ تشکیل جلسات کمیته های فرهنگی، تبلیغی، آموزشی، هنری، ادارات و سازمانهای دولتی، مدولباس، اقتصادی، عملیاتی، کمیته های زیرمجموعه کارگروه حجاب و عفاف که دستگاه های در رابطه با موضوع عضو این کمیته ها هستند یا ریاست آنها را برعهده دارند

ـ برگزاری دوره آموزش (بیش از یکصد و پنجاه کارگاه آموزشی ) در استانهای ۱. آذربایجان غربی ۲. تهران ۳. کرمانشاه ۴. یزد ۵. اصفهان ۶. همدان ۷. مرکزی ۸. فارس ۹. خراسان رضوی ۱۰. سمنان۱۱. قزوین ۱۲. گیلان ۱۳. مازندران ۱۴. خوزستان ۱۵. ایلام ۱۶. قم

۱۳ـ انجام مطالعات اجتماعی باهمکاری مراکز علمی و دانشگاهی با موضوعات ذیل:
ـ طرح راهبردی توسعه اجتماعی،
ـ طرح سنجش وضعیت اجتماعی در سه مرحله، انجام طرح وضعیت اجتماعی کشور
ـ تحلیل مسائل و لطمه های اجتماعی استان های کشور دراستانهای سراسر کشور با نظارت دکتر سید ضیاء هاشمی
ـ تدوین وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران در۳۱ گزارش سطح استانی و ۴۲۶ سطح شهرستانی
ـ سنجش سرمایه اجتماعی در سه مرحله در ایران، نتایج سنجش ملی سرمایه اجتماعی در ایران ۳۱ گزارش استانی و یک گزارش ملی
ـ ترجمه و بومی سازی تجربیات جهانی در زمینه مسائل اجتماعی شهری با استفاده از هیأت های اندیشه ورز
ـ تدوین گزارشهای مردم نگاری از مناطق حاشیه ای (۱۵ محله در کل کشور)
ـ بررسی جامعه شناختی ناآرامی های جاری کشور
ـ بررسی وضعیت سلامت اجتماعی ایرانیان
ـ تدوین گزارش های تحلیلی روزنامه نگاری
ـ پیمایش ملی بررسی بسترهای نارضایتی اجتماعی و راهبردهای مدیریت آنها
ـ چاپ نخستین اطلس آسیبهای اجتماعی

۱۴ـ ارتقاء مشارکت اجتماعی:
ـ صدور ۴۴۰پروانه فعالیت سازمان غیر دولتی در سطح ملی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸
ـ برگزاری ۱۴۹ جلسه هیئت نظارت از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در سطح ملی
ـ صدور ۲۲۹۰ پروانه فعالیت سازمان غیر دولتی از تاریخ ۰۱.۰۵.۱۳۹۲ تا تاریخ ۲۰.۳.۱۳۹۹ در سطح کشور
ـ تشکیل کارگروه ملی مشارکت های مردمی، وبرگزاری سه جلسه با حضور دستگاه های ستادی عضو کارگروه ملی و نمایندگان شبکه های تخصصی و تشکل های ملی و اقدام در جهت جذب بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان کمک از خیرین کشور جهت تامین بخش قابل توجهی از اقلام تجهیزاتی و سرمایه ای حوزه بهداشت و درمان کشور ( از محل این کمک ها نیازهای مهمی از حوزه درمان کشور برای درمان بیماران کرونا برطرف شده است.
ـ سیاستگذاری بموقع در زمینه « مدیریت محله محور » مبارزه با بیماری کرونا: در این ارتباط باتوجه به ضرورت مداخلات فوری محله محور برای ایجاد حمایت های بهداشتی، معیشتی و اجتماعی در میان اقشارمختلف جامعه، با هماهنگی های صورت گرفته بین سازمان بسیج و ستاد کانون های مساجد کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و شبکه تشکل های مردم نهاد (شبکه کمک) و تصویب سیاست های اجرائی و ابلاغ به استانداری های سراسر کشور، زمینه تحقق اهداف اجتماعی در سطح محلات کشور در زمینه ارائه امکانات بهداشتی و معیشتی با محوریت سازمان بسیج و همکاری سایر نهادها و دستگاه های اجرائی به خوبی فراهم گردید.
ـ بسیج گسترده سازمان های مردم نهاد و گروه های مردمی با حضور بیش از ۳۱۷۶ سازمان مردم نهاد و ۴۶۷۸ مجموعه مردمی و جهادی در صحنه مبارزه با بیماری کرونا.
منبع:

1400/05/06
22:43:06
5.0 / 5
5309
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۱
Fast Trip

فست تریپ

حمل فوری مسافر و کالا

fasttrip.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فست تریپ محفوظ است