در صحن شورا صورت گرفت؛

تاكید اعضای شورای شهر تهران بر مناسب سازی شهر برای معلولان

تاكید اعضای شورای شهر تهران بر مناسب سازی شهر برای معلولان به گزارش فست تریپ طرح اجبار شهرداری تهران به عرضه مجانی خدمات مجموعه های ورزشی تحت تملک شهرداری تهران در جهت خدمات به افراد دارای معلولیت به تصویب اعضای شورای شهر رسید.


به گزارش فست تریپ به نقل از مهر، در دویست و هشتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران و در جریان بررسی طرح اجبار شهرداری تهران به عرضه مجانی خدمات مجموعه های ورزشی تحت تملک شهرداری تهران عدالت استخدامی و منوط کردن هر گونه صدور پروانه و گواهی ساختمان به رعایت ضوابط مناسب سازی در جهت خدمات به افراد دارای معلولیت محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی گزارش کمیسیون مشترک را قرائت کرد. محمدجواد حق شناس اظهار داشت: این طرح در کمیسیون مشترک فرهنگی و اجتماعی، برنامه و بودجه و حقوقی با رویکرد پشتیبانی از افراد دارای معلولیت است، بررسی گردید و به تصویب کمیسیون مشترک رسید. یکی از رویکردهای شورای پنجم پشتیبانی از معلولان بود که توسط کمیسیون های مختلف با اولویت مناسب سازی ساختمان های شهرداری مثل فروشگاه ها، بوستان ها، مترو و سالن های عمومی مثل سینما و تئاتر جهت استفاده معلولان مورد پیگیری قرار|گرفت. حق شناس افزود: این طرح حوزه های مختلفی را پیشبینی کرده و ستادی با حضور معاونت های مخالف حوزه مدیریت شهری تشکیل می شود و با مجموع ۲۷ ماده رویکرد جامع نگر دارد. امیدوارم با تصویب این طرح و تبدیل شدن آن به فرهنگ عمومی در خدمات شهری فضا و فرصتی در شهر تهران به منظور زندگی بهتر معلولان ایجاد شود. در ادامه زهرا نژاد بهرام در موافقت با تصویب این طرح اظهار داشت: قانون امتیازاتی را برای قانون در نظر گرفته است که ضوابط اجرایی آن باید توسط خود دستگاه ها تدوین شود. این مورد در شهرداری هم مورد توجه قرار گرفت اما هی گاه دستورالعمل کلی و کلان تدوین نشده است. وی افزود: در افتتاحیه امروز خطوط مترو شاهد بودیم که همه ایستگاه ها مناسب سازی و مجهز به آسانسور، پله برقی و پیاده رو مناسب سازی شده بود که این نتیجه پیگیری ها و رویکرد صحیح مدیریت شهری در این حوزه می باشد. در ادامه کلیات این لایحه به رأی گذاشته شد و با ۱۶ رأی موافق به تصویب رسید. در ادامه نژادبهرام پیشنهاداتی را ذیل ماده ۲۴ این طرح ارائه نمود. و اظهار داشت: دبیری ستاد مناسب سازی از معاونت فرهنگی و اجتماعی به معاونت شهرسازی تغییر کند. چون که متناسب سازی از جنس کالبدی است و نیاز است که معاون شهرسازی در این عرصه ورود کند. تا به هم اکنون ریاست با معاون شهرسازی بوده و در سه سال و نیم گذشته تجارب خوبی را داشته است. پیشنهاد دیگر نژاد بهرام این بود که بند در ارتباط با حضور نمایندگان تام الاختیار حذف شده و شخص معاونان شهردار در جلسات ستاد حضور داشته باشند. در ادامه مرتضی الویری در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: در مورد نمایندگان تام الاختیار معاونان شلوغ هستند بهتر از نمایندگان تام الاختیار بتوانند حضور پیدا کنند. رسولی هم با طرح سوالی اظهار داشت: وقتی بنا است ستادی تشکیل گردد که همه معاونین شهرداری که در عرض هم هستند رد آن حضور پیدا کنند در این زمان کل کارهای شهرداری در حوزه های مختلف تعطیل می باشد. به استثنای دبیر به نظرم نماینده تام الاختیار کفایت می کند. روح قالب این طرح و لایحه بحث حمایت های اجتماعی و توانبخشی اجتماعی و مناسب سازی شهر برای زیست بهتر معلولان است. درست است که یک بخش آن به مناسب سازی برمی گردد برداشت کلی من این است که روح قالب آن فرهنگی و اجتماعی است.
در ادامه ناهید خداکرمی در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: این مورد جزو مباحث کالبدی است. من با این پیشنهاد موافقم ولی تا به امروز با این روال کار شده و مشکلی نبوده است برای چی باید آنرا تغییر دهیم. زهرا صدراعظم نوری هم ضمن اشاره به اینکه محتوای این طرح از دو جنس اجتماعی و کالبدی در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: در حوزه اجتماعی شهرداری ملزم به رعایت ضوابط در حوزه استخدام، عرضه امکانات و تخفیفات شده است. این موضوعات نیازی به ستاد ندارد دستورالعمل دارد و بر مبنای آن اجرا می شود. به طور عمده چیزی که به ستاد نیازدارد برای بحث و بررسی درباره مناسب سازی مکان ها است که از جنس شهرسازی است. اگر معاونت شهرسازی دبیر باشد ستاد عملیاتی تر می شود. تجربه سال ۹۹ نشان داد معاونت شهرسازی کارهای خوبی در این عرصه انجام داده است. در ادامه اما الهام فخاری سوالی را بیان نمود. به قول او اگر مناسب سازی ستاد محدود به شهرسازی شود در حد تغییرات کالبدی باقی خواهد ماند. هدف و دلیل پرداختن ما به این مورد پرداخت به مواردی از جنس نرم افزاری و اجرای مقررات و قوانین اداری و اجرایی می باشد. این مورد نباید ماهیت کالبدی غلبه پیدا کند. چه تدبیری اندیشیده شده است که مناسب سازی فقط محدود به کالبد نشود؟ نژاد بهرام در پاسخ به الهام فخاری اظهار داشت: در ستاد مناسب سازی معاون اجتماعی هم حضور دارد. معاون اجتماعی ریاست کارگروه اجتماعی است و مسؤلان تمام اقدامات در ارتباط با این حوزه را دارد و تا به امروز تمام اقدامات از قبیل آموزش رانندگان اتوبوس و مترو زیر نظر این کارگروه انجام شده است. به قول وی اما از آنجائیکه مناسب سازی بیشتر در کالبد ورود پیدا می کند و این مورد در حوزه شهرسازی قرار دارد بهتر است معاونت شهرسازی دبیر ستاد شود. تا به امروز این مورد اثرات خوبی داشته و منجر به تدوین و اجرای طرح جامع مناسب سازی شده است. علاوه بر این نقشه هوشمند مناسب سازی بر روی اپلیکیشن ها عرضه شده است. از ظرفیت مشاوران معلول در چهار معاونت تخصصی حمل و نقل، اجتماعی، عمران و شهرسازی استفاده شده است. پیشنهاد تغییر دبیر از معاونت فرهنگی به معاونت شهرسازی رأی گیری شد و ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید. نژاد بهرام همینطور پیشنهاد لغو حضور نمایندگان تام الاختیار را پس گرفت. در ادامه زهرا صدراعظم نوری پیشنهاد حضور معاون برنامه ریزی شهرداری را در جلسات ستاد ارائه نمود. نوری اظهار داشت: بخشی از تصمیمات در این ستاد مثل امور استخدامی به حوزه منابع انسانی برمی گردد ازاین رو باید معاون برنامه ریزی حضور داشته باشد. محسن هاشمی در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: در شرح وظایف معاون برنامه ریزی این نیست که در ستاد مناسب سازی حضور داشته باشد. هر وقت لازم بود در زمان بودجه ریزی حضور پیدا می کند. در ادامه نژادبهرام در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: کمیته های زیر مجموعه ستاد در مناطق هفته ای یک مرتبه جلسه دارند اما جلسات ستاد یک فصل یا دو فصل یکبار تشکیل می شود. حضور معاونت برنامه ریزی می تواند در حوزه برنامه ریزی و بودجه ریزی مؤثر باشد. این پیشنهاد رأی گیری شد و با ۱۴ رأی موافق به تصویب رسید. در ادامه نژادبهرام پیشنهاد اصلاح بند ۶ ذیل ماده ۲۴ را بیان نمود. او اظهار داشت: هم اکنون یک عضو در ستاد حضور دارد. با اجرای این بند حضور عضو شورا به حضور یک کارشناس تقلیل پیدا می کند. ازاین رو پیشنهاد می دهم که سه نماینده از کمیسیون شورا به یک نماینده و آن هم عضو شورا تغییر پیدا کند. الویری در مخالفت با این پیشنهاد گفت:: دبیر ستاد معاون است و بقیه اعضا معاونان یا نماینده تام الاختیار هستند که به احتمال زیاد حتما نماینده حضور پیدا می کند ازاین رو سطح ستاد به قدری نیست که عضو شورا در آن شرکت نماید. نوری در موافق با این پیشنهاد اظهار داشت: درست است که شأن عضو شورا باید رعایت شود اما چون رئیس سناد شهردار است و جلسه به صورت فصلی و با حضور شهردار برگزار می گردد بهتر از عضو شورا حضور داشته باشد تا حضور اثرگذار باشد. هدف ما از حضور عضو شورا اثرگذاری است اگر نمایندگان اعضا باشند تأثیرات لازم را نخواهند داشت. این پیشنهاد با ۱۱ موافق به تصویب رسید. در ادامه نژادبهرام پیشنهاد اضافه کردن بندی به ماده ۲۴ شد. وی پیشنهاد کرد تا کمیته ها با موافقت ستاد در مناطق تشکیل شوند. به نقل از ایشان، این کمیته ها هم اکنون وجود دارد اما با این بند رسمیت پیدا می کنند. این پیشنهاد با ۶ رأی موافق به تصویب نرسید. نژادبهرام همینطور پیشنهاد دیگری با عنوان تبصره الحاقی ماده ۲۴ عرضه کرد و پیشنهاد کرد تبصره ای اضافه شود تا هیچ پروژه ای عمرانی بدون مناسب سازی صورت نگیرد.
رسولی در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: ما مقررات گذاری می نماییم عباراتی مثل هیچ و همه فاقد وجاهت در قانونگذاری است. ما پروژه هایی نظیر جمع آوری آب های سطحی داریم که زیر زمین انجام می شود چنین پروژه ای احتیاج به مناسب سازی ندارد. معلوم نیست این پیشنهادات از کدام دانش تجربی برخاسته است. در ادامه اما حجت نظری در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: ما می گوئیم تهران شهری برای همه است و بعد می خواهیم پروژه های عمرانی را بدون مناسب سازی اجرا نماییم. ما باید این امکان را در شهر فراهم نماییم تا تمام شهروندان در شهر حضور داشته باشد. نمی توان پروژه ای بدون مناسب سازی برای سالمندان، معلولان افتتاح نماییم بعد بگوییم تهران شهری برای همه است. این چه زندگی است که معلولان باید در خانه بمانند یا در مکان های خاص تردد کنند. شهردار سال قبل گفت ما هیچ ایستگاه مترو را بدون مناسب سازی افتتاح نمی نماید. جامعه انتظار دارد ما پیام واحد مخابره نماییم. ازاین رو باید این امکان را فراهم نماییم که هیچ پروژه ای بدون مناسب سازی افتتاح نشود. در ادامه این پیشنهاد با ۱۰ موافق به تصویب رسید. ابراهیم امینی در ادامه پیشنهادی مبنی تغییر نام این طرح به طرح پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت تغییر کند. ما حقوقی را برای افراد معلول تصویب می نماییم اما در طرح اصلی عنوان طرح اجبار شهرداری تهران به عرضه مجانی خدمات مجموعه های ورزشی تحت تملک شهردرای تهران، عدالت استخدامی و منوط کردن هر گونه صدور پروانه و گواهی ساختمان به رعایت ضوابط مناسب سازی در جهت خدمات به افراد دارای معلولیت عنوان شده است. این مختصر و مفید و همه این ها را دربرمی گیرد. این پیشنهاد بعنوان اصلاح عبارتی پذیرفته شد. در ادامه حسن رسولی پیشنهاد حذف ماده ۲۶ را ارائه نمود. رسولی درباره پیشنهاد خود اظهار داشت: در ماده ۲۶ بناست شهردار ملزم به پیشبینی بودجه شود. اولاً اینکه خود بودجه پیشبینی است. دوما اینکه مصوبه بودجه خویش را از شورا می گیرد. ازاین رو به نظرم زائد است و پیشنهاد حذف آنرا دارم. این پیشنهاد با ۵ رأی موافق به تصویب نرسید. در نهایت کل مواد این طرح با ۱۴ رأی موافق به تصویب رسید.


منبع:

1399/12/26
20:32:26
0.0 / 5
1691
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۴
Fast Trip

فست تریپ

حمل فوری مسافر و کالا

fasttrip.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فست تریپ محفوظ است